Regulamin E-konsultacji

Regulamin E-konsultacji w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi E-konsultacje zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną nowamowa.com, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące Usługodawcę

E-konsultacje, na które można zapisać się na stronie internetowej prowadzonej pod domeną nowamowa.com świadczone są przez firmę New Speech sp z o.o. numer NIP 635-183-9754.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 327383515 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres centrum@nowamowa.com.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Dzień Roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacje z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  5. E-konsultacje– usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi E-konsultacji między Klientem a Usługodawcą;
  6. Regulamin– niniejszy regulamin;
  7. Strona– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną lookreatywni.pl;
  8. Usługodawca– NEW SPEECH SP Z O.O. UL. BRZOSKWINIOWA 8, 43-190 MIKOŁÓW
  9. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia prawnego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny;
  10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.

Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje. Sposób i termin spełnienia świadczenia

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje należy wybrać jedną z dostępnych opcji E-konsultacji:
  1. konsultacja z trenerem 50-60 min
  2. analiza nagrań

następnie kliknąć „zapłac”

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu E-konsultacji i zapłaty ceny.
 2. W przypadku rezerwacji terminu E-konsultacji bez uiszczenia opłaty NEW SPEECH NIE PRZEPROWADZI KONSULTACJI
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia E-konsultacji, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje podmiotom trzecim.
 4. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi E-konsultacje, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin E-konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.
 5. E-konsultacje prowadzone w sposób wybrany przez Klienta:
  1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  2. online – za pośrednictwem aplikacji MESSENGER lub innej aplikacji dostępnej online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas E-konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.

Łączna cena

 1. Cena za świadczenie danej usługi E-konsultacje jest uwidoczniona na Stronie i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności. Niezbędne informacje znajdziesz również w Klauzuli informacyjnej dotyczącej E-konsultacji.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi E-konsultacje

Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową

Anulowanie konsultacji

Jeśli klient nie może przeprowadzić rozmowy z podanym terminie, New Speech zaproponuje inny możliwy termin. New Speech nie zwraca poniesionych kosztów za rezygnację z konsultacji on-line

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

2. Reklamację dotyczącą przebiegu konsultacji można złożyć w formie pisemnej na adres New Speech sp z o.o. Będą rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty złożenia.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług E-konsulacje z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 3. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 5. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną nowamowa.com, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.